Podmienky pre školenia

Zmluvné podmienky pre školenie

HAIR academy s.r.o. so sídlom Levočská 121 053 01 Harichovce, IČO: 53331796, DIČ: 2122334985

Organizovanie školenia, kurzu

1.1. Termíny a ceny kurzov vrátane všetkých zmien uverejňuje usporiadateľ na svojich internetových
stránkach alebo fun page, usporiadateľom kurzov je spoločnosť HAIR academy s.r.o.
1.2. Usporiadateľ môže termíny kurzov v priebehu roka upravovať podľa podmienok a svojich
prevádzkových možností, ale termín môže zmeniť najneskôr do siedmich dní pred dňom splatnosti
úhrad príslušného kurzu.
1.3. Školenie alebo kurz bude usporiadaný, ak počet prihlásených a platiacich účastníkov dosiahne
minimálneho počtu potrebného na pokrytie nákladov – závisí na nákladoch za učebne, ubytovanie a
dopravu lektorov ,kúpu materiálu ,stravného.
1.4. Účastník je povinný zaplatiť zálohovú platbu tak ako je udané v harmonograme daného školenia
alebo kurzu najneskôr do termínu uzávierky tak ako je udané v harmonograme daného školenia
alebo kurzu a zvyšnú časť sumy za školenia alebo kurzu uhradí na mieste školenia alebo zaplatí celú
sumu na účet organizátora alebo sumu zaplatí sumu celú bankovým prevodom na účet organizátora.
1.5. Účastník, ktorý neuhradí cenu kurzu v určenom termíne pred začatím školenia alebo kurzu
(najneskôr v deň začatia v hotovosti) nebude na školenie alebo kurz prijatý.
1.6. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zrušeniu školenia alebo kurzu spoločnosti, HAIR academy
s.r.o. tak spoločnosť oboznámi všetkých klientov jednotlivo prostredníctvom e-mailu alebo formou
sms o náhradnom termíne. Náhradný termín bude zvolený výhradne organizátorom HAIR academy
s.r.o. vždy tak ,aby vyhovoval podmienkam pre skupinové školenie. Ak sa školenie zruší na základe
vyhlásenie Úradu verejného zdravotníctva alebo nariadením vlády a akýmkoľvek spôsobom bude
ohrozovať zdravie účastníkov tak školenie sa automatický ruší a použité zálohové platby sa použijú na
náhradný termín a zálohové platby alebo preddavky sú nevratné ak sa obe strany nedohodnú inak
a to: ak sa účastník dohodne s organizátorom na inej forme výučby (online) tak pre tento prípad sa
školenie uskutoční podľa harmonogramu pre dané školenia.
1.7. Zmluva o absolvovaní kurzu medzi usporiadateľom a účastníkom sa považuje za uzavretú
okamihom uhradenia cenu kurzu ,nie však účastnícky poplatok o forme zálohy.

Cena kurzu
2.1. Cena kurzu je vyhlásená spoločne s termínom konania kurzu.
2.3. Cenu kurzu je možné meniť najneskôr 4 týždne pred termínom začatia kurzu.

Úhrada ceny školenia alebo kurzu

3.1. Spôsob zálohovej platby bankovým prevodom na bankový účet organizátorovi HAIR
academy.s.r.o.
-číslo účtu: TATRABNKA- 29 4209 1814/1100
-číslo IBAN: SK31 1100 0000 0029 4209 1814
3.2. O prijatí platby budete informovaní telefonicky alebo e-mailom a následne budú odoslané aj
podrobné pokyny pre zúčastnených maximálne 5 dní pred začatím školenia alebo kurzu
3.3 Zaslaním záväznej prihlášky a zložením platby na vyššie uvedené číslo bankového účtu ste v
evidencii pre začatie kurzu.
3.4. V prípade zrušenia kurzu zo strany spoločnosti HAIR academy.s.r.o.
bude stanovený náhradný termín.

Storno poplatky

4.1. Ak prihlásený nemôže z vážnych dôvodov nastúpiť do kurzu, môže vyslať náhradníka. Po dohode
so zástupcom spoločnosti HAIR academy.s.r.o. a možné presunúť prihlášku na iný termín kurzu.
4.2. Ak prihlásený nenastúpi na dané školenie alebo kurz bez udania dôvodu tak zálohová platba
prepadá v prospech spoločnosti HAIR academy.s.r.o.
4.3. Každý kurz zahŕňa v základnej cene výučbu podľa osnov navrhnutými spoločnosťou HAIR
academy.s.r.o.
4.4. Po úspešnom dokončení školenia, kurzu účastník získava pamätný list vo forme certifikátu, avšak
certifikát nemá oprávnenie na vykonávanie odbornej činnosti

Náhradné termíny
5.1. Náhradné termíny nie sú súčasťou základnej ceny
5.2. Náhradné termíny a miesto konania školení a kurzov mimo stanovený termín stanovuje HAIR
academy.s.r.o. podľa potreby a prevádzkových možností.
5.3. Individuálne termíny stanovuje po dohode s účastníkom do jedného mesiaca od ukončenia
školenia alebo kurzu

Súhlas s podmienkami

6.1. Zaplatením zálohy za cenu školenia alebo kurzu dáva účastník súhlas usporiadateľovi k zasielaniu
materiálov súvisiacich s kurzom na svoju mailovú a poštovú adresu, ktorá bola uvedená v prihláške.

6.2. Vyplnením a odoslaním prihlášky do kurzu dáva účastník kurzu súhlas usporiadateľovi kurzu na
použitie svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na organizáciu a zaistenie kurzu. Zároveň
dáva súhlas so zverejnením svojho mena a e-mailovej adresy v zozname účastníkov kurzu
6.3. Po absolvovaní školenia alebo kurzu dávate súhlas pre zverejnenie fotografii alebo videí na
našich webových stránkach alebo fun page
6.4. V prípade zrušenie školenia zo strany objednávateľa ďalej účastník školenia z rôznych dôvodov sa
zálohová platba alebo platba zaplatená v plnej výške nevracia. Platiteľ a objednávateľ v jednej osobe
v takomto prípade je povinný oboznámiť organizátora a to spoločnosť HAIR academy.s.r.o. o dôvode
zrušenia školenia alebo kurzu 12 hodín pre začatím kurzu alebo školenia. Platiteľ a objednávateľ
v jednej osobe kurzu je povinný sa zúčastniť náhradného termínu ,ktorý je stanovený v náhradnom
termíne. Ak sa aj tak nestane tak zálohová platba alebo platba v plnej sume prepadá v prospech
organizátora.

Upozornenie

Účastníci kurzu nie sú osobitne poisťovaní a konajú na vlastnú zodpovednosť.
Súhlasím s rizikom v praktickej časti u používanie prípravkov a pracovné postupy za seba aj
„modely“ na vlastnú zodpovednosť.
Svojím odsúhlasením potvrdzujete ,že vedomosti a zručnosti ,ktoré ste nadobudol /a na školení
alebo kurze nebudete ďalej odovzdávať na svojich školeniach, workshopoch, kurzoch minimálne 3
roky od dátumu vykonaného školenia alebo kurzu na základe právnej ochrany obchodného
tajomstva podľa ust. § 17 a nasl. OBZ. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením
na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na
evidenciu a vydanie certifikátu.

Všetky vyššie uvedené podmienky beriem na vedomie a súhlasím s nimi.