PODMIENKY POUŽÍVANIA VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

upravujúce používanie internetových stránok a  služieb poskytovaných na internetových stránkach

prevádzkovaných spoločnosťou HAIR academy s.r.o.

1 .           ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť HAIR academy s.r.o.so sídlom Levočská 121 053 01 Harichovce, IČO: 53331796, zapísaná v Obchodnomregistri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49944/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) je okrem inéhoprevádzkovateľom internetových serverov dostupnýchnasledujúcich internetových adresách (URL): https://hair-academy.eu/

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Používateľov a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislostis používaním Služieb prevádzkovaných na Internetových stránkach spoločnosťou HAIR academy s.r.o. (ďalej len ako„Podmienky“).

Prevádzkovateľ poskytuje na Internetových stránkach najmä nasledujúce služby:

  • sprístupnenie obsahu, najmä vzdelávacieho a informatívneho charakteru;

 (ďalej všetko spolu len ako „Služby“).

1.3. Osoby používajúce Internetové stránky a Služby (ďalej jednotlivo len ako „Používateľ“ alebo spoločne ako „Používatelia“)sú povinné dodržiavať zmluvné ustanovenia uvedené v týchto Podmienkach. V prípade porušenia ustanovení uvedených vtýchto Podmienkach je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť všetky opatrenia uvedené v týchto Podmienkach a/alebo v súlades príslušnými právnymi predpismi. Akýmkoľvek použitím Internetových stránok alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz Používateľpotvrdzuje, že súhlasí s týmito Podmienkami. V prípade, že s týmito Podmienkami Používateľ nesúhlasí, nie je oprávnenýInternetové stránky a Služby používať.

1.4. Niektoré  Služby  môžu  byť  poskytované  iba  Používateľom,  ktorí  sa  registrovali  u  Prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie na Internetových stránkach (ďalej jednotlivo len ako „Registrovaný používateľ“ alebo spoločne ako „Registrovanípoužívatelia“).

1.5. Platené Služby hradia Používatelia prostredníctvom SMS, platobnou kartou, cez službu PayPal či iným spôsobom platby,ktorý umožňuje a podporuje Prevádzkovateľ (ďalej len ako „Platobné kanály“).

1.6. Pre  Registrovaných  používateľov  Prevádzkovateľ  zriadi  a  vedie  používateľský  účet,  z  ktorého  je

Registrovanému používateľovi umožnené hradiť cenu za poskytovanie platených Služieb (ďalej len ako

Používateľský účet“).

Registrovanému používateľovi je umožnené čerpať príslušné Služby po prihlásení v prípade, že má predplatené videá alebo školanie vo forme skupinových alebo online.

1.8. Registrovaným   používateľom,   ktorí   majú   záujem   o   častejšie   používanie   platených   Služieb, Prevádzkovateľumožní  hradiť  cenu  za  poskytovanie vybraných platených Služieb  prostredníctvom predplatného (ďalej  len  „Predplatné“). Registrovaný používateľ platiaci  za  Služby  prostredníctvom Predplatného (ďalej jednotlivo len ako„Predplatiteľ“ alebo spoločne ako „Predplatitelia“) hradí Predplatné opakovanými (rekurentnými) platbami, prostredníctvom Platobných kanálov umožňujúcich realizáciu  takýchto  platieb,  a  to  počas  vymedzeného obdobia.  Podmienky používaniajednotlivých Služieb môžu byť stanovené pre Predplatiteľa rôzne podľa toho, aký Platobný kanál k úhrade Predplatnéhovyužije. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovanie Služieb platených prostredníctvom Predplatného vo vzťahu k príslušnémuPredplatiteľovi ukončiť, a to najmä v prípade, že v dôsledku nedostatku prostriedkov k úhrade Predplatného nedôjde krealizácií platby v rámci príslušného Platobného kanálu v stanovenú dobu alebo po určitú dobu nasledujúcu po takejtodobe (napr. z dôvodu neaktívnej SIM karty v dobe, keď má byť prevedená úhrada Predplatného prostredníctvom platby cezSMS).

2.            OSOBITNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA NIEKTORÝCH SLUŽIEB

2.1.       Videoportál  hair-academy.eu/

2.1.1        Pre pozeranie Titulov na hair-academy.eu/sa musí každý záujemca najprv registrovať.   

               Registrácia používateľa je bezplatná.

2.1.2        Prevádzkovateľ ponúka Registrovaným používateľom v rámci video portálu hair-academy.eu/ audiovizuálne dielavlastnej produkcie alebo diela, na ktorých ponuku ho oprávňujú licencie udelené príslušnými oprávnenými subjektmi (ďalejlen jednotlivo „Titul“ alebo spoločne len ako „Tituly“). Ak nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa Titulom aj akýkoľvek inýpredmet chránený autorským právom (napr. fotografické dielo, grafické dielo, zvukovoobrazový záznam), ktorého kópia bolaPrevádzkovateľom umiestnená na Internetové stránky za účelom jeho poskytnutia Registrovaným používateľom, a tovrátane všetkých osobnostných prvkov v ňom obsiahnutých.

2.1.3      Tituly sú ponúkané buď vo forme živého vysielania na internetových stránkach (tzv. Online meet),

streamingu alebo prostredníctvom internetovej elektronickej videopožičovne.

2.1.4      Všetky Tituly sú určené výhradne na osobné použitie, resp. spotrebu Registrovaných používateľov pre                územiecelého sveta. Komerčné alebo podnikateľské použitie titulov, popr. akékoľvek iné použitie Titulov je výslovne zakázané. Registrovaný používateľ nie je oprávnený Tituly akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

2.1.5        Pozeranie vybraných Titulov je Prevádzkovateľom spoplatnené, a to pôsobom aktuálne podporovaným Prevádzkovateľom, pričom vymedzený okruh spoplatnených Titulov je určený iba pre Predplatiteľov.

2.1.6        Pokiaľ je pozeranie niektorého Titulu spoplatnené mimo rámec Predplatného, Registrovaný používateľ si musí material predplatiť opäť. 

2.1.7         Pred prehraním spoplatneného resp. pred uhradením Predplatného Titulu Prevádzkovateľ odporúča Registrovanémupoužívateľovi prehrať  demo  testovacie video v HD umiestnené na hair-academy.eu/, na ktorom si môže Registrovanýpoužívateľ overiť, či je jeho technické, softvérové vybavenie a rýchlosť pripojenia k internetu dostatočná na bezchybné prehratie takéhoto Titulu. V prípade, že testovacie video nebude možné prehrať bezchybne, je pravdepodobné, že aniprehratie Titulu nebude bezchybné a Prevádzkovateľ v takom prípade neodporúča Registrovanému používateľovi prehratiespoplatneného Titulu resp. uhradenie Predplatného. Prevádzkovateľ v takom prípade nie je zodpovedný za chybný priebehprehrávania Titulu. Registrovaný používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že v takom prípade zároveň Prevádzkovateľ nemôže uznať reklamáciu bezchybného prehratia Titulu.

Registrovaný používateľ nachádzajúci sa mimo územia SR je zároveň povinný sa presvedčiť, že ním požadovaný  obsah  je  dostupný  aj  v  zahraničí.  Používateľ  nájde  údaj  o  dostupnosti (SK  alebo celosvetovo) priamo pri každom titule vaktuálnej ponuke na hair-academy.eu/.

2.1.8        Platné ceny sú pri ponuke jednotlivých Titulov uvedené v aktuálnej výške. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenucien Titulov s tým, že platná je vždy tá cena, ktorá je u uvedeného Titulu uvedená v okamihu jej objednania Registrovanýmpoužívateľom.

2.1.9        Registrovaný používateľ si vyberie Titul z aktuálnej ponuky na hair-academy.eu/a bude vyzvaný k úhrade ceny Tituluprostredníctvom platobnej brány 

2.1.11  Predplatitelia  si   môžu   vo   vymedzenom  období   pozrieť   všetky   Tituly   zaradené  v   niektorej  z ponúk/balíčkovTitulov  (ak  sú  dostupné),  určených  pre  Predplatiteľov za  predpokladu,  že  riadne uhradia Predplatné stanovené prevymedzené obdobie a konkrétnu ponuku/balíček Titulov. Pokiaľ nebude pre prípad konkrétneho Titulu v aktuálnej ponuke stanovené inak, je Registrovanýpoužívateľ oprávnený pozrieť vybraný a zaplatený Titul bez obmedzenia počtu prezeraní, a to po dobu min. 7 dní(príklad) po vykonania úhrady za konkrétny Titul. (Titul sa spustí automaticky po jeho zaplatení.)Používateľ oprávnený pozrieť vybraný a zaplatený Titul bez obmedzenia počtu prezeraní, a to po dobu min 7 dní a max. predplatného 365 dní. Používateľ má možnosť si vybrať rôzne balíky na základe trvania  medzi 7. Dňami a 365 dňami.

2.1.12     Používateľ tiež súhlasí s tým, že v prípade ak zistí, že niekto neoprávnene použil akékoľvek údaje týkajúce sa tohtoPoužívateľa, vrátane používateľského mena a hesla sa o tejto skutočnosti zaväzuje upozorniť Prevádzkovateľa a to okamžiteprostredníctvom tohto   ko n ta ktn éh o formu lára  .

2.1.14     Na začatie reklamačného konania je bezpodmienečne nutné uviesť v e-mailovej správe dátum a čas platby za Titul, celýnázov zaplateného Titulu a presný popis čo Používateľ reklamuje (t.j. popis, ako sa chyba Titulu prejavuje). V prípadenemožnosti prehrávania Titulu ponúkaného v rámci Predplatného musí Predplatiteľ ako podklad k začatiu reklamačnéhokonania vydokladovať, že Predplatné na príslušné obdobie ním bolo riadne uhradené. Registrovaný používateľ resp.Predplatiteľ je zároveň povinný uviesť popis svojho technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému,aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia (optické pripojenie, ADSL, a pod.), a tiež oznámiť, či si  pred  pozretím Titulu prehral testovacie video.  Na  základe týchto údajov Prevádzkovateľ začne reklamačné konanie. Reklamáciu je  možné uplatniť do  48  hodín  od  momentu, kedy  problém so spustením Titulu nastal. Po posúdeníreklamovanej udalosti bude v prípade uznania reklamácie (i) Registrovanému používateľovi spätne umožnené dané na jehoPoužívateľskom účte vo výške zodpovedajúcej cene Titulu (v čase jeho zaplatenia), ktorý je predmetom reklamačnéhokonania, (ii) Predplatiteľovi vydaný náhradný kód, na ktorého základe mu bude po skončení jeho účasti v systéme Predplatného umožnené sledovať Tituly v rovnakom rozsahu, ako keby bol Predplatiteľom, a to po dobu odpovedajúcejdobe, kedy nemohol Tituly riadne sledovať. V prípade pokračovania Predplatiteľa v systéme Predplatného aj na ďalšieobdobie, nárok Predplatiteľa na vydanie náhradného kódu a s tým spojené sledovanie Titulov zaniká.

2.1.15     Registrovaný  používateľ  registráciou  potvrdzuje,  berie  na  vedomie  a vyhlasuje,  že  bol  riadne oboznámený asúhlasí:

a.    so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od poskytovania

Služieb; a

b.     bol riadne poučený o tom, že  súhlasom v zmysle písm. a) tohto odseku sa v súlade s §4 ods. 8 zákona  č. 102/2014  o ochrane  spotrebiteľa  pri  predaji  tovaru  alebo  poskytovaní  služieb  na základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej  mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorýchzákonov, vzdáva práva na odstúpenie od poskytovania Služieb.

3.            PRÍSPEVKY A LICENCIE

3.1           Príspevkom sa  pre  účely  týchto  Podmienok rozumejú  najmä  texty,  odkazy,  myšlienky,  koncepty, návrhy,  príbehy,  scenáre,  formáty,  umelecké diela,  fotografie, kresby,  videá,  audiovizuálne diela, hudobné   diela   vrátane   textov,   zvukové   záznamy,   charakteristiky,   mená,   podobizne,   hlasy, používateľské mená, profily, deje, javy, vystúpenia,životopisné údaje a iné podobné materiály, ktoré sú Používateľovi šírené prostredníctvom Internetových stránok (ďalej lenako „Príspevok“).

3.2           Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý akýmkoľvek spôsobom znižuje ľudskú  dôstojnosť, porušuje  akékoľvek  práva  na  ochranu  osobnosti,  základné  práva  a  slobody, autorské práva a akékoľvek iné právatretích osôb, ako aj Príspevok, ktorý by mohol:

3.2.1      narušiť, fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých; alebo

3.2.2      zahŕňať erotické, pornografické, rasistické, nacistické či iné protiprávne prvky; alebo

3.2.3      propagovať násilie, alebo podnecovať k nenávisti; alebo

3.2.4       propagovať  alkoholizmus, fajčenie,  užívanie  omamných  látok,  jedov  a  prekurzorov alebo zľahčovať následkyužívania uvedených látok; alebo

3.2.5      znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva,

politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti

alebo k etnickej skupine; alebo

3.2.6 inak porušovať všeobecne záväzné právne predpisy.

3.3           Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu, ponuku predajavýrobkov alebo služieb, alebo ktorý nabáda k príspevkom, alebo darom. Príspevky nesmú obsahovať vírusy, alebo akékoľvekprvky, ktoré by mohli ohroziť Internetové stránky.

3.4           Používateľ zodpovedá ako za Príspevok, tak za to, že umiestnenie takého Príspevku na Internetových stránkach je vsúlade s týmito Podmienkami a záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenieakýchkoľvek práv (najmä práv na ochranu osobnosti, základných práv a  slobôd, autorských práv, práv k  ochrannýmznámkam, práv na ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo alebo akékoľvek dôverné informácie) umiestnením Príspevku na Internetových stránkach.

3.5          Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo filtrovať alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok v prípade, ak zistí, že

umiestnením takého Príspevku na Internetových stránkach dochádza podľa názoru Prevádzkovateľa k porušovaniuprávnych predpisov, najmä v prípade, že takýto Príspevok podľa názoru Prevádzkovateľa zasahuje do práva na ochranuosobnosti, súkromia, cti a dôstojnosti tretích osôb, alebo je hanlivý, obsahuje vulgarizmy a hrubé výrazy, ako aj Príspevok,ktorý je zavádzajúci alebo zasahuje do práv alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek iných tretíchosôb. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený dočasne alebo trvalo taký Príspevok zneprístupniť a/alebo odstúpiť s okamžitouúčinnosťou od poskytovania Služieb príslušnému Používateľovi.

3.6           Prevádzkovateľ je  oprávnený identifikovať Používateľa alebo Registrovaného používateľa, ak  si  to vyžiadajú orgányčinné v trestnom konaní, alebo ak je taká identifikácia nutná podľa platných právnych predpisov.

3.7           Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za stratu alebo znehodnotenie Príspevku či iných dát Používateľov, aniza škody a/alebo ujmy spôsobené používaním Internetových stránok, ich výpadkom, alebo nefunkčnosťou.

3.8           Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže k Príspevkom pripájať reklamu a sponzorskéodkazy.

4.            OSOBNÉ ÚDAJE A ĎALŠIE PODMIENKY

4.1           Pre používanie niektorých Služieb alebo iných služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, prípadne pre získanie vedľajšíchvýhod, môže byť potrebné poskytnutie niektorých osobných údajov Používateľa. Používateľ súhlasí a potvrdzuje, že poskytnePrevádzkovateľovi aktuálne, pravdivé a úplné informácie o sebe podľa príslušných požiadaviek Prevádzkovateľa a ženeporuší práva na ochranu osobných údajov tým, že uvedie údaje, či meno inej osoby, vrátane použitia cudziehopoužívateľského mena, hesla či iných informácií, alebo že neposkytne cudziu fotografiu, podobizeň, vyobrazenie alebo hlas.Používateľ tiež súhlasí s tým, že v prípade ak zistí, že niekto neoprávnene použil akékoľvek údaje týkajúce sa tohto Používateľa, vrátane používateľského mena a hesla sa o tejto skutočnosti zaväzuje upozorniť Prevádzkovateľa a tookamžite prostredníctvom tohto   ko n ta kt n éh o formu lára  .

4.2           Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorých Služieb môže byť okrem týchto Podmienokupravené aj ďalšími špeciálnymi alebo všeobecnými podmienkami pre takéto Služby a zaväzuje s ich dodržiavať.

5.            SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1        Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:funkčnosť dátovej     siete Používateľaani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie, ako aj za funkčnosť verejnej internetovej siete;

       akékoľvek   prípadné   škody,   ktoré   Používateľovi   vzniknú,   pokiaľ   Používateľ   nebude   včas informovaný oakýchkoľvek zmenách Internetových stránok alebo Služieb len preto, že ich pravidelne nevyužíva;

       obsah Internetových stránok, najmä za to, že tento obsah bude plne v súlade s platnými právnymi predpismi a že budebezchybný;

     to, že Internetové stránky neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty.

5.2           Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo k tomu, že Služby nemusia byť vždy dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodupravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.

5.3          Registráciou dáva Používateľ súhlas k zasielaniu reklamných, resp. iných propagačných materiálov

Prevádzkovateľa prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.

5.4           Používateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok je určený predovšetkým prevzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, napríklad právne či lekárske, ktoré by mohli byťpovažované za záväzné a relevantné.

5.5           Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Používateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek Služieb v rozpore s týmitoPodmienkami môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže taktiež vykazovať aj znaky trestnej činnosti.

5.6           Používateľ plne zodpovedá za utajenie svojho používateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračnýchúdajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením  týchto Podmienok.

5.7           Používateľ  nie  je  oprávnený  postúpiť  alebo  previesť  svoje  práva  a  svoje  záväzky  vzniknuté  zo zmluvného  vzťahu  s  Prevádzkovateľom v  súvislosti  s  užívaním  Služieb  na  tretiu  osobu,  a  to  ani bezodplatne. Používateľ súhlasís tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto Podmienok, akékoľvek práva a povinnostiPrevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania Služieb a prevádzky  Internetových stránok  voči  Používateľovi môžu  byť bez  nutnosti  akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Používateľa postúpené na tretie osoby.

5.8           Všetky informácie, materiály, funkcie a ďalší obsah (najmä a okrem iného Tituly, obsah a Príspevky) Internetových stránok sú chránené autorským zákonom. Všetky ochranné známky, obchodné mená a prezentácie, vrátane log sú vovlastníctve Prevádzkovateľa, prípadne vo vlastníctve Používateľov a je zakázané ich používať na iných internetovýchstránkach, označovať nimi výrobky či služby, alebo ich používať  akýmkoľvek  iným  spôsobom  v  rozpore  s  právnymi  predpismi  a  oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa alebo dotknutých Používateľov.

5.9           Internetové  stránky  môžu  byť  menené,  môže  z  nich  byť  odstránený  obsah,  či  akékoľvek  prvky, kedykoľvek,akýmkoľvek spôsobom a  bez  udania dôvodu. V prípade, že je možné niektoré prvky akejkoľvek Internetovej stránkysťahovať, Používateľ je oprávnený stiahnuť len jednu kópiu takého obsahu do jedného počítača, ktorý slúži pre jeho osobnúpotrebu, resp. pre vlastné nekomerčné použitie. Používateľ nesmie z Príspevkov odstraňovať označenia týkajúce saautorstva či vlastníctva a Príspevky nemožno nijako meniť. Akékoľvek komerčné použitie je zakázané.

5.10         Všetky činnosti Používateľa v rozpore s týmito Podmienkami, ktoré súčasne tiež môžu mať za následok (hoci aj prípadné)ohrozenie funkčnosti Služieb, či všetky činnosti Používateľa, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozovali autorské práva čiiné oprávnenia, budú zo strany Prevádzkovateľa posudzované ako porušenie týchto Podmienok a Prevádzkovateľ jeoprávnený Používateľa v takejto jeho činnosti obmedziť. Takéto obmedzenie spočíva najmä v zamedzení prístupu k  Službám alebo odmietnutie poskytnutia Služieb, pričom opatrenia smerujúce k obmedzeniu takejto činnosti Používateľa je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť okamžite.

5.11         Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že za účelom zabezpečenia ľahkého, priameho a stáleho prístupu kinformáciám v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.o telekomunikáciách sú tieto informácie uvedené v záložke „O nás/Kontakty“ umiestnenej na Internetových stránkach.

5.12         Právne  vzťahy  vzniknuté na  základe  týchto  Podmienok a  v  súvislosti  s  využívaním Internetových stránok sa riadiaprávnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.13         Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchtoPodmienok, zmenu používania Služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.