Autorské práva

Služba portálu HAIR academy a všetok obsah, ktorý je v rámci služby HAIR academy poskytovaný, je
chránený autorským právom, ochrannými známkami, obchodným tajomstvom alebo inými zákonmi a
dohodami upravujúcimi duševné vlastníctvo. Akékoľvek šírenie kópií , distribúcia je zakázaná a kto
neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovo-
obrazovému záznamu v databáze portálu Hair academy dopúšťa trestného činu..
300/2005 Z. z. – Trestný zákon § 283